3.7.3.1. CSV创建

一、功能描述

·                                 在指定位置创建CSV文件。

二、属性

基本

·                                 显示名称:活动的显示名称。

输入

·                                 名称:要创建的文件的名称。

·                                 创建路径:要创建的文件的完整路径, 属性中可只填写名称,默认后缀为“.csv

 

三、     具体步骤

1.在使用CSV创建组件时,需要输入文件路径以及文件名进行创建。如图3.7.3.1-1

3.7.3.1-1